Warunki gwarancji Originals

ZASADY I WARUNKI GWARNCJI ZESTAWÓW MONTAŻOWYCH ORIGINAL

  1. ADRES HANDLOWY

ORIGINAL LIMITED

Unit 52

Atcham Business Park, Atcham

Shrewsbury, Shropshire, SY4 4UG

United Kingdom

Telefon: +44 (0)345 5050222

Faks:      +44 (0)345 5050223

Email: info@originaldesign.com

www.originaldesign.com

Pozostałe dane:

Numer rejestracyjny Firmy: 04914640

Numer rejestracyjny VAT: GB 177 3766 64

Numer EORI: GB 177 3766 64 000

 

  1. RĘKOJMIA I GWARANCJA

(DOSTAWY)

(a) ORIGINAL LIMITED udziela bezterminowej gwarancji na wszystkie nie podlegające serwisowaniu części w zestawie napędowym, od daty sprzedaży włącznie z wadami powstałymi podczas wytwarzania, zgodnie z warunkami określonymi przez producenta (Supplying Manufacturer). Wszystkie części i elementy podlegające serwisowaniu są objęte gwarancją przez okres dwunastu miesięcy lub przez czas określony przebiegiem lub godzinami pracy, licząc od daty sprzedaży, włączając w to wady powstałe podczas produkcji, zgodnie z warunkami podanymi przez producenta (Supplying Manufacturers).

(b) Części zamienne będą fakturowane do czasu, kiedy wadliwe towary zostaną zwrócone i sprawdzone. Uznanie roszczeń będzie uwzględnione tylko wówczas, gdy towar okaże się wadliwy.

(c) Roszczenia gwarancyjne będą rozpatrywane tylko wtedy, gdy do zwracanych towarów będzie dołączony dokładnie wypełniony formularz zwrotu w ramach gwarancji (Warranty Returns Form). Niedopełnienie powyższego spowoduje odrzucenie roszczeń gwarancyjnych.

(d) Roszczenia dotyczące robocizny wynikające z wymiany gwarancyjnej lub usterki zostaną wypłacone zgodnie z warunkami oferowanymi przez producenta wyrobu (Product Manufacturer) w przypadku gdy istnieje porozumienie i tylko zgodnie z dostarczoną przez niego kartą wyceny.

(d1) Jeżeli takie porozumienia istnieją, ORIGINAL LIMITED wyda klientowi Oficjalną gwarancję / Numer zamówienia w celu zafakturowania. Faktury wysłane bez podania tego numeru będą zwracane bez zapłacenia i opieczętowane jako odrzucone.

Uprasza się pytać o dalsze szczegóły.

(d2) W przypadku braku porozumienia, ORIGINAL LIMITED nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia wynikające ze szkód/strat lub jakichkolwiek innych kosztów z nich wynikających.

(e) Dodatkowe okresy gwarancyjne mogą być dostępne w przypadku niektórych wyrobów, ale wszystkie takie przedłużenia gwarancji będą podlegały opłacie.

(f) Roszczenia gwarancyjne dotyczące dostarczonych wyrobów o określonych wymaganiach serwisowych i konserwacyjnych będą brane pod uwagę tylko w przypadku, gdy można wykazać, że wymagania takie podane w dostarczonych instrukcjach montażu lub etykiecie paska zostały spełnione.

(g) Roszczenia gwarancyjne na wspornik sprężarki będą uwzględniane tylko wtedy, gdy pasek napędowy sprężarki i koła pasowe jałowe były używane zgodnie z poniższym harmonogramem:

Maksymalny okres użytkowania paska napędowego ­ 56 000 mil (90 000 km) lub 24 miesiące, w zależności od tego co nastąpi wcześniej.

Uwaga: Pojazdy wyposażone w ręczny napinacz pasa powinny być sprawdzane przy przebiegu do 5 000 mil (8 000 km), a następnie co 10 000 mil (16 000 km).

Maksymalny okres użytkowania koła pasowego jałowego/ automatycznego napinacza – 56 000 mil (90 000 km) lub 24 miesiące, w zależności od tego co nastąpi wcześniej.

(h) Wyroby do zainstalowania w pojeździe są projektowane i produkowane z przeznaczeniem do eksploatacji w normalnych cyklach i warunkach pracy pojazdu. Roszczenia gwarancyjne nie będą akceptowane, jeżeli uzna się, że pojazdy pracowały w ekstremalnych cyklach pracy silnika lub w ekstremalnych warunkach.

(i) Wyroby do zainstalowania w pojeździe są projektowane i produkowane z przeznaczeniem do eksploatacji w konkretnym zastosowaniu(-ach) pojazdu potwierdzonym w informacji o wyrobie / instrukcji użytkowania. Gwarancja nie zostanie uznana, jeżeli do pojazdów zostały wprowadzone dodatkowe zmiany, które wpływają niekorzystnie na działanie tych wyrobów.

 

  1. GWARANCJA NIE OBEJMUJE – ten rozdział nie zawiera wyczerpującego wykazu

(a) Normalnego zużycia oraz przetarcia jakiejkolwiek części, elementów standardowej obsługi okresowej i  części oraz materiałów wykorzystywanych w związku z tą procedurą.

(b) Roszczeń dotyczących robocizny wynikających z wad wyrobu, chyba że producent (Supplying Manufacturer) przewidział takie, i w takim wypadku tylko zgodnie z wykazem ze struktury cenowej.

(c) Wtórnych strat, uszkodzeń lub odzysku w dowolnej postaci.

(d) Uszkodzeń części zamiennych nie dostarczonych przez ORIGINAL LIMITED.

(e) Uszkodzeń spowodowanych nieprawidłowym montażem lub demontażem albo przeprowadzeniem jakichkolwiek innych czynności.

(f) Małych nierówności nie wpływających na jakość, wydajność lub działanie.

(g) Uszkodzeń spowodowanych przez czynniki zewnętrzne np. ogień, powódź, czyszczenie parowe, itp.

(h) Uszkodzeń spowodowanych wypadkiem drogowym, nadużyciem, itp. lub korzystaniem z pojazdu w nietypowych warunkach, takich jak: wyścigi, rajdy itp.

 

  1. PROCES UZNANIA GWARANCJI

(a) W przypadku awarii natychmiast zadzwonić do ORIGINAL LIMITED.

(b) W przypadku gdy wyroby mają być zwrócone do ORIGINAL LIMITED, Dział Obsługi Klienta (Customer Services) nada numer GRN (Goods Return Number), który powinien być podany na opakowaniu wyrobu zgodnie z instrukcją.

Jeżeli wymagane jest sprawdzenie, należy udostępnić produkt przedstawicielowi ORIGINAL LIMITED w celu jego obejrzenia i sprawdzenia uszkodzonej części / elementu w uzgodnionym czasie i przed jakąkolwiek naprawą.

(c) ORIGINAL LIMITED może także wystawić formularz roszczenia gwarancyjnego (Warranty Claim Form), który należy wypełnić w możliwie najpełniejszym zakresie, łącznie ze wszystkimi numerami katalogowymi, procedurami i działaniami operacyjnymi, w celu umożliwienia właściwego roszczenia.

(d) Jakiekolwiek wymagane części zamienne będą wymagały opłacenia w całości, a zwrot środków nastąpi po uznaniu roszczenia gwarancyjnego.

(e) Należy wysłać do ORIGINAL LIMITED:

(e1) Dokładnie wypełniony formularz roszczenia gwarancyjnego (Warranty Claim Form) (jeśli jest wymagany).

(e2) Kopię karty pracy naprawionego pojazdu (jeśli dotyczy).

(e3) Kopię ostatniej karty serwisowej pojazdu (jeśli dotyczy).

(e4) Wszystkie elementy wadliwe / uszkodzone (z ważnym numerem GRN, jak wskazano).

 

  1. PROCEDURA ZWROTU KOSZTÓW ROSZCZENIA

(a) Po otrzymaniu roszczenia wadliwe wyroby będą sprawdzane i analizowane.

(b) Roszczenie zostanie PRZYJĘTE lub ODRZUCONE przez Dział roszczeń gwarancyjnych w ciągu 60 dni od daty jego otrzymania.

(c) W przypadku PRZYJĘCIA – nota kredytowa/ uznaniowa lub list akceptujący pokrycie kosztów/ wadliwych części i robocizny zostanie wystawiona (jeśli dotyczy). Każdy list akceptujący będzie zawierał oficjalny numer zamówienia gwarancyjnego (warranty Order Number) ORIGINAL LIMITED. Ten numer zamówienia powinien być dołączony do kompletnej dokumentacji dotyczącej fakturowania/wpłat.

(d) W przypadku ODRZUCENIA – zostanie wysłane powiadomienie i dalsze wyjaśnienia będą dostępne na życzenie.

(e) ORIGINAL LIMITED nie akceptuje żadnej faktury lub roszczenia w odniesieniu do każdego i wszystkich roszczeń gwarancyjnych, które nie mają nadanego oficjalnego numeru zamówienia gwarancyjnego ORIGINAL LIMITED.

 

  1. KARTA NAPRAW GWARANCYJNYCH

Koszt refundacji robocizny zostanie ustalony indywidualnie.

 

  1. PRAWO I JURYSDYKCJA

Niniejsze warunki podlegają i są opracowane zgodnie z prawem angielskim, a strony poddają się wyłącznie jurysdykcji sądów angielskich.

 

Odstąpienie od treści niniejszego dokumentu:

Treść niniejszego dokumentu jest aktualna w momencie jego wydania. Original Limited zastrzega sobie, w dowolnym czasie, bez wcześniejszego powiadomienia, prawo do zmiany, modyfikacji oraz zmiany swoich wyrobów, usług lub specyfikacji, w tym opisanych lub wymienionych w niniejszym dokumencie.